Úroky z prodlení se budou počítat nově nejen u půjček


Vydáno: 16.03.2017

Vláda schválila novelu nařízení, která mění výpočet úroků z prodlení. Všichni dlužníci, kteří řádně nesplácejí půjčky, by měli zbystřit pozornost, protože od 1. července 2010 jim věřitelé budou měřit „jiným metrem“.

Podle občanského zákoníku je dlužník, který nesplní včas své závazky, povinen platit úroky z prodlení. Věřitel může tento úrok požadovat automaticky, ale musí ho vyčíslit v souladu s aktuálně platným nařízením vlády. To, které bylo schváleno 18. ledna 2010 výpočet úroku z prodlení mění a zjednodušuje.

Výše úroku se dosud vypočítává z repo sazby vyhlašované Českou národní bankou (ČNB) tak, že pro prodlení, které vzniklo v období mezi 1. lednem a 30. červnem, se bere repo sazba platná k 31. prosinci předchozího roku a pro prodlení vzniklé mezi 1. červencem a 31. prosincem je rozhodující repo sazba platná k 30. červnu téhož roku. K této repo sazbě se připočítává sedm procentních bodů. Tento způsob výpočtu zůstane stejný, rozdíl bude však v tom, že stanovený úrok z prodlení pak bude platný beze změny po celou dobu trvání prodlení. Jeho výše se tedy nebude znovu vypočítávat každé pololetí znovu podle platné repo sazby z konce pololetí předcházejícího, jako tomu je podle nařízení vlády platného do 30. června 2010.

Když se tedy dlužník dostane do prodlení například 6. července 2010, bude se úrok z prodlení počítat z repo sazby platné k 30. 6. 2010. Kdyby v té době byla ve výši 1 procento jako dosud, přičte se k tomu sedm procentních bodů. Úrok z prodlení bude celkem 8 procent z dlužné částky a to až do konce prodlení.

Novela nařízení vlády je v současné době výhodná pro dlužníky, protože aktuální repo sazba je velmi nízká a pokud se dostanou do prodlení v druhém pololetí letošního roku, zůstane nízký i jejich úrok z prodlení. V nevýhodně budou naopak věřitelé, zejména v případě, že dlužník bude v prodlení ještě dlouhou dobu a ČNB mezitím repo sazbu zvýší.

Připomeňme, že nařízení o výpočtu úroku z prodlení platí pro všechny občanskoprávní vztahy a vztahy obchodní, kde není úrok z prodlení stanoven smluvně. Vztahovat se bude až na prodlení, ke kterým dojde po 30. červnu 2010.