Stavební spoření pro dítě není hračka


Vydáno: 24.03.2017


Uvažujete o uzavření smlouvy pro dítě? Máme pro vás aktuální přehled zvýhodnění, které nezletilým stavební spořitelny nabízejí. Současně vás upozorníme na možná úskalí "dětských" smluv. Věděli jste, že s výpovědí smlouvy musí souhlasit oba rodiče, a to i v případě, že jsou rozvedeni, jinak vám pět spořitelen ze šesti peníze nevyplatí? A že čerpání úvěru ke smlouvě vedené na jméno dítěte musí většinou posvětit opatrovnický soud?
Uzavřít smlouvu o stavebním spoření už bezprostředně po narození dítěte (respektive ve chvíli, kdy je mu přiděleno rodné číslo a vydán rodný list, tzn. asi do 10 dnů po narození), není žádný problém. Stavební spořitelny mají o nezletilé klienty zájem a každá z nich nabízí k "dětským" smlouvám při splnění stanovených podmínek něco "navíc", ať se jedná o slevu na poplatku z uzavření, finanční bonus či dárek (více v odstavci Jaké zvýhodnění nabízejí spořitelny nezletilým a v tabulce). Stavební spoření včetně spoření nezletilých je v současnosti státem dotováno částkou až 3 000 Kč ročně. Čtyřčlenná rodina tak může na státní podpoře "vydělat" až 12 000 Kč ročně (aby získala tuto maximální podporu, musí na smlouvy každý rok vložit 4 x 20 000 Kč).

Máte-li dostatek peněz, může se zdát, že není důvod s uzavřením smlouvy pro dítě otálet. Vedení vkladu na jméno nezletilého dítěte však znamená, že nakládání s ním je omezeno. Přestože na smlouvu dítěte spoří rodiče, naspořená částka "patří" dítěti. S problémy se většinou nesetkáte ve spořící fázi, horší to může být, když jeden z rodičů nepodepíše výpověď (např. když se během šesti let spořícího cyklu rozejdete), nebo budete chtít na "dětskou" smlouvu čerpat úvěr. Podívejme se nyní na jednotlivé situace podrobněji.

Jak se smlouva na dítě uzavírá?

Smlouvu za dítě uzavírá jeden z jeho zákonných zástupců, tzn. rodič uvedený v rodném listě dítěte, popřípadě soudem určený opatrovník či poručník. Při uzavírání smlouvy zaměstnanci spořitelny nebo finanční poradci ověřují totožnost rodiče podle občanského průkazu, ze kterého současně ověřují i údaje o nezletilém, zejména rodné číslo, ke kterému se váže případný nárok na státní podporu. Pokud rodič nemá v OP uvedeno rodné číslo dítěte, předkládá spořitelně také jeho rodný list. Zastupuje-li nezletilého jiná osoba než rodič, je povinna předložit spořitelně také pravomocné rozhodnutí soudu o svěření nezletilého do péče, kterým doloží svoji oprávněnost k uzavření smlouvy.

Nezáleží na tom, který rodič smlouvu uzavře, oba zákonní zástupci dítěte mají stejné pravomoci se smlouvou nakládat. V případě, že by smlouvu pro dítě uzavřel někdo jiný než zákonný zástupce (např. prarodič dítěte), je smlouva neplatná. Rodič, který smlouvu podepisuje nemá větší pravomoc se smlouvou nakládat než druhý rodič. Pozor, u většiny stavebních spořitelen to platí i v případě, že jsou rodiče rozvedeni a smlouvu na dítě uzavírá jeden z nich až po rozvodu. Jinými slovy, pokud soud nerozhodl o odejmutí nebo omezení rodičovských práv jednoho z rodičů, vztah otce a matky dítěte na jejich roli zákonného zástupce nemá vliv.

Výjimkou je Stavební spořitelna České spořitelny (profil, názory). U Buřinky rozhoduje o smlouvě dítěte ten rodič, který ji jako zákonný zástupce uzavřel. Druhý z rodičů může u smlouvy činit právní úkony pouze na základě plné moci vystavené zákonným zástupcem nebo na základě schválení úkonu opatrovnickým soudem. Podobně je tomu s výpovědí smlouvy (viz dále).

Výpověď smlouvy

V případě, že je v momentě výpovědi smlouvy dítě stále nezletilé, s vyplacením naspořených peněz musí u pěti ze šesti českých stavebních spořitelen souhlasit oba rodiče bez ohledu na to, zda žijí v manželství, či nikoli. Dosáhne-li během trvání smlouvy dítě plnoletosti, úloha zákonných zástupců končí a čerstvý "dospělák" může se smlouvou nakládat, jak sám uzná za vhodné (např. ji vypovědět, nebo požádat o úvěr). Svůj souhlas prokáží rodiče ověřeným podpisem. Podpisy vám ověří buď notář nebo pověřený finanční poradce spořitelny. Opět není podstatné, zda rodiče spolu žijí, nebo jsou rozvedeni, výpověď smlouvy musí podepsat oba – kromě smluv u Stavební spořitelny České spořitelny. Některé spořitelny nabízejí alternativu v podobě úředně ověřené plné moci, která oprávní jednoho rodiče k příslušnému zcela konkrétnímu úkonu za nepřítomnosti rodiče druhého. Tato varianta je použitelná např. žije-li druhý rodič dítěte v zahraničí.

 

Pokud se ale rodiče dítěte nedohodnou, budou spořitelny (opět mimo Buřinky) vždy požadovat, aby o výplatě, či "nevýplatě" naspořených peněz rozhodl opatrovnický soud. Opatrovnické soudy jsou zřízeny při krajských soudech. Jejich smyslem je chránit zájmy dítěte. Souhlas s výpovědí vydá jen v případě, že jej přesvědčíte, že vybírané peníze budou použity ve prospěch dítěte. Při stavu českého soudnictví soudní proces bohužel může nějaký čas trvat.

Raiffeisen stavební spořitelna (profil, názory) (RSTS) dokonce vyžaduje vyjádření opatrovnického soudu, a to bez ohledu na shodu rodičů s výpovědí i v případě, že je vyplácená částka vyšší než 160 000 Kč.

Buřinka to má jinak

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) se od ostatních odlišuje i v případě výpovědi smluv nezletilce. V SSČS je v zásadě praxe taková, že výpověď smlouvy podává ten z rodičů, který za nezletilého smlouvu uzavřel. Druhý rodič může výpověď podat pouze na základě plné moci nebo opatrovnického soudu (stejně jako u nakládání se smlouvou). Aby výpověď podepsal jen jeden z rodičů, neumožňuje žádná jiná stavební spořitelna. Jistou výjimku má ještě RSTS. V případě, že rodič po výpovědi převede celou naspořenou částku na jiný či nový účet dítěte vedený u téže spořitelny, stačí také podpis zákonného zástupce uvedeného na smlouvě.

"Postup Stavební spořitelny České spořitelny je v souladu s platnými právními předpisy a je jejím obchodním rozhodnutím, které se jí v praxi osvědčilo," uvedla Zdenka Blechová z firemní komunikace spořitelny. Podle Blechové Buřinka uplatňuje striktnější postup, tj. vyžaduje souhlas soudu, jen v některých složitějších případech.

Úvěr k "dětské" smlouvě

Na "dětskou" smlouvu je sice teoreticky u všech stavebních spořitelen možné čerpat jak překlenovací úvěr, tak standardní úvěr ze stavebního spoření, ale většinou jen se souhlasem opatrovnického soudu. Bez souhlasu opatrovnického soudu některé stavební spořitelny ke smlouvě nezletilého neposkytnou žádný úvěr, jiné vám půjčí jen několik desítek tisíc korun (podrobně viz tabulku) a stanoví i další podmínky, např. již zmiňovaná Raiffeisenka nevyžaduje rozhodnutí opatrovnického soudu u řádného úvěru do 70 000 Kč včetně, ale úvěr musí být řádně splacen do doby zletilosti dítěte, manželé nesmí být rozvedeni a úvěrovou smlouvu podepíší oba.

Pokud spořitelna či opatrovnický soud čerpání úvěru povolí, rodiče jsou zapsáni jako spoludlužníci. Ale opatrovnický soud může čerpání úvěru i zamítnout, nejsou stanovena žádná definitivní pravidla. Zatímco někde místně příslušný soud konkrétní úvěr schválí, soud působící jinde by stejnou žádost zamítl. Záleží také na věku dítěte, opatrovnické soudy mají největší problém s úvěry, které mají být čerpané na starší děti. Pokud by totiž jejich rodiče v budoucnu přestali úvěr splácet, po dovršení 18 let věku by nesplacený dluh přešel na "dítě". Především v těchto případech, na základě žádosti spořitelny, jednoho z rodičů nebo např. v případě vyšších úvěrů, může soud stanovit tzv. kolizního opatrovníka.

Tento opatrovník má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z jeho úvěru. Opatrovníkem nemůže být ani jeden z rodičů dítěte, ale může to být např. prarodič nebo pracovník městského úřadu. Opatrovník zastupuje dítě u opatrovnického soudu, uzavírá a podepisuje za něj úvěrovou smlouvu, zástavní smlouvu, předkládá a podepisuje platební příkazy apod. Rozhoduje však jen v rámci oprávnění, které se mu dostalo u soudu.

Jaká zvýhodnění nabízejí spořitelny nezletilým

Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, každá stavební spořitelna v současné době poskytuje nezletilým nějaké zvýhodnění. Pokud chcete smlouvu dítěti uzavřít v každém případě, je prémie jistě příjemná. Ovšem v případě, že by měla být hlavním důvodem k uzavření "dětské" smlouvy, je třeba zvážit, zda např. tisícikorunová prémie převáží případné výše zmíněné starosti s výpovědí a vyřizováním případného úvěru.