Předčasné splacení spotřebitelského úvěru by už nemusela být utopie


Vydáno: 05.04.2017

Implementace evropské směrnice o spotřebitelském úvěru by kromě usnadnění předčasného splacení mohla přinést i možnost odstoupit do od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, aniž by věřitel mohl uplatnit nějakou sankci.
Novela má dále přinést povinnost věřitele nebo zprostředkovatele poskytnout výčet všech informací, které musí spotřebitel obdržet v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

"Včasné a úplné informace jsou nezbytným předpokladem pro to, aby spotřebitel mohl činit kvalifikovaná rozhodnutí. Spotřebitel musí být schopen správně posoudit, zda nabídka odpovídá jeho potřebám a aktuální finanční situaci," stojí ve vládním materiálu.

Novela obsahuje i povinnost, aby informace byly uváděny stejně výrazně, což by mělo předejít současné praxi poznámek pod čarou a dalších věcí.

"Jde o důležitou oblast, jejíž význam roste úměrně vývoji různých forem spotřebitelských úvěrů a zvyšování zadluženosti domácností," řekl k návrhu zákona již dříve ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Věřitel by také měl mít povinnost zjistit, jak je na tom spotřebitel s možnostmi splácení úvěru. Podle Evropské unie se nepotvrzuje, že by toto zjišťování bylo skutečně v zájmu úvěrových institucí, takže dochází k přehnanému zadlužování domácností.

Změnit se má i zákon o živnostenském podnikání. Cílem je snadnější evidence a kontrola subjektů, které poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry.

V neposlední řadě má dojít k rozšíření působnosti finančního arbitra, aby tato instituce mohla vstupovat i do sporů mezi věřitelem a spotřebitelem už při nabízení a poskytování spotřebitelského úvěru.

Dozor nad dodržováním nových pravidel by měla držet Česká obchodní inspekce (ČOI) a Česká národní banka (ČNB).

Novela je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Cílem této směrnice je harmonizace spotřebitelského trhu v rámci Evropského společenství a posílení důvěry a právní jistoty spotřebitelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, zejména v oblasti přeshraničních transakcí. Podle EU již současná legislativa naprosto neodpovídá všem existujícím úvěrovým produktům a je třeba ji aktualizovat.